You are here : สถิติ > สถิติสุกรของโลก > สถิติการผลิตสุกรของโลก
  สถิติการผลิตสุกรของโลก

ประเทศผู้ผลิตเนื้อสุกรที่สำคัญ

ประเทศผู้ผลิตเนื้อสุกรที่สำคัญ
                                                 หน่วย : พันตัน
ประเทศ 2540 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 (p) 2550 (f) % สัดส่วนปี 50
จีน 35,963 40,056 40,314 41,845 43,266 45,186 47,016 50,106 53,000 55,800 53.97
EU -25 15,906 18,059 20,717 20,427 20,938 21,150 21,192 21,102 21,450 21,500 0.80
สหรัฐฯ 7,835 8,758 8,596 8,691 8,929 9,056 9,312 9,392 9,543 9,809 9.49
บราซิล 1,540 1,835 2,010 2,230 2,565 2,560 2,600 2,800 2,745 2,875 2.78
รัสเซีย 1,570 1,490 1,500 1,560 1,630 1,710 1,725 1,735 1,800 1,910 1.85
แคนาดา 1,257 1,550 1,641 1,731 1,854 1,882 1,936 1,914 1,885 1,860 1.80
เวียดนาม             1,209     1,257     1,408     1,602 1,713  1,832  1.77
เม็กซิโก 940 994 1,035 1,065 1,085 1,100 1,150 1,195 1,200 1,250 1.21
ฟิลิปปินส์ 1,030 973 1,008 1,064 1,095 1,145 1,145 1,175 1,215 1,245 1.20
ญี่ปุ่น 1,283 1,277 1,269 1,245 1,236 1,260 1,272 1,245 1,240 1,235 1.19
ไทย       780       613       636       659       719       688       752       744        787        879 0.85
อื่น  4,079 6,140 3,093 3,061 3,485 3,494 3,293 3,217 3,198 3,191

3.09

รวม 73,723 81,745 81,819 83,578 88,011 90,488 92,801 96,227 99,776 103,386

100.00

เปลี่ยนแปลง (%)       2.15 5.30 2.81 2.56 3.69 3.69 3.62  
ที่มา : USDA, ของไทยจากสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก  
 
อัตราการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเนื้อสุกร ปี 2548/2549 (%)
    ในปี 2549 ปริมาณการผลิตสุกรของโลกจะมีประมาณ 99,776 พันตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.69 โดยจีนยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก รองลงมาได้แก่ ยุโรป สหรัฐฯ และบราซิล ส่วนบราซิลมีผลผลิตลดลงเล็กน้อยเนื่องจากมีปัญหาโรคปากเท้าเปื่อย
จากการคาดการณ์ของ USDA สำหรับแนวโน้มในปี 2550 คาดว่าผลผลิตโลกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 เพิ่มขึ้นเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 53.97
ที่มา : USDA, ของไทยจากสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก

Previous Page | Next Page