เกี่ยวกับสมาคม
You are here : แนะนำสมาคม
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. สมาคมมีวัตถุที่ประสงค์ ดังต่อไปนี้
   (1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ การทำฟาร์มเลี้ยงสุกร การผลิตสุกร และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ
  (2) สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าสุกร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบวิสาหกิจ
  (3) ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสารการค้า ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแปรรูปสุกร
  (4) จัดทำ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร ให้แก่มวลสมาชิก
  (5) ส่งเสริมคุณภาพและปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร ที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายให้ได้มาตรฐานดี ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
  (6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตสุกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ
  (7) ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สุกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรมีปริมาณเพียงพอแก่ ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  (8) ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
  (9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
  (10) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้าม ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
  (11) ไม่ดำเนินการทางการเมืองอย่างใดทั้งสิ้น