เกี่ยวกับสมาคม
You are here : แนะนำสมาคม
หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ
   
ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็นสามประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้คือ
 

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจประเภทเกี่ยวกับการเลี้ยงและแปรรูปสุกรเพื่อการจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

  (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจประเภทที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและแปรรูปสุกรเพื่อการจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งได้
จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้ซึ่งมีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกและผู้นั้นตอบรับคำเชิญ
ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกของสมาคมการค้านอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้วต้องประกอบด้วย
  คุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ
  (1) ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา
    1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
    2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนบุคคลไร้ความสามารถ
    3. ไม่เคยเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมาก่อน เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยประมาท
    4. ไม่เป็นโรคอันพึงรังเกียจแก่สังคม
    5. เป็นผู้มีฐานะมั่นคงพอสมควร
    6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
  (2) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
    1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    2. มีฐานะมั่นคงพอสมควร
  ให้นำความในข้อ 6 (1) มาใช้บังคับแก่คุณสมบัติของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย
ข้อ 7. การสมัครเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญของสมาคม จะต้องยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ หรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ ตามแบบพิมพ์ที่สมาคมได้กำหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
ข้อ 8. การพิจารณาคำขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการหรือกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ นำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวต่อไป ครั้งแรกหลังจากที่ได้รับใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการมีมติให้รับหรือไม่รับผู้ใดเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันลงมต
ข้อ 9. วันเริ่มสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร ได้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงประจำปีตามที่สมาคมกำหนดเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 10. สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล ต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ได้ไม่เกินสองคน เพื่อปฏิบัติการในหน้าที่และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนั้นได้เพียงเท่าที่สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นพึงจะมี ในการนี้ผู้แทนจะมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนหรือแต่งตั้งตัวแทนช่วงมิได้บุคคลเดียวกันจะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนสมาชิก เกินหนึ่งรายไม่ได้
ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงดังกรณีต่อไปนี้
    (1) ตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
    (2) ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 5
    (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ
    (4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
    (5) ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
    (6) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุ หรือความผิดที่กระทำโดยประมาท
    (7) คณะกรรมการลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดต่อไปนี้
      7.1 กระทำการใดๆ ที่ทำให้สมาคมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา
      7.2 กระทำการละเมิดข้อบังคับโดยเจตนา
      7.3 ไม่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปีตามที่สมาคมกำหนดและได้รับใบเตือนเป็นจดหมายลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่เกินสามสิบวันแล้ว
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ สำนักงานของสมาคมฯ โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
      (1) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
      (2) ชื่อที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทวิสาหกิจ
      (3) ที่ตั้งสำนักงานของสมาชิก
      (4) วันที่เข้าเป็นสมาชิก