เกี่ยวกับสมาคม
You are here : แนะนำสมาคม
หมวดที่ 5
 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
ข้อ 15 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบำรุงสมาคม
  (1) สมาชิกสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  (2) สมาชิกวิสามัญ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และค่าบำรุงสมาคมเป็น รายปี ปีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
  (3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียน หรือค่าบำรุงอย่างใดทั้งสิ้น
ข้อ 16 ค่าบำรุงพิเศษ สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบำรุงพิเศษ จำนวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครั้งคราว โดยที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด