เกี่ยวกับสมาคม
You are here : แนะนำสมาคม
หมวดที่ 8
 
การเงินและการบัญชีของสมาคม
 
ข้อ 39 วันสิ้นปีทางบัญชี ให้ถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสมาคม
 
ข้อ 40 การจัดทำงบดุล ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลที่เป็นอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีนั้นแล้ว ส่งให้ผู้สอบบัญชีไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนวันประชุมใหญ่ประจำปีไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
งบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการต้องดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
เมื่อเสนองบดุล ให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย
ให้สมาคมส่งสำเนารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสมาคมกับงบดุลไว้ที่สำนักงานของสมาคม เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
 
ข้อ 41 อำนาจของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและบรรดาเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ และมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าว ในการนี้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือ และให้ความสะดวกทุกประการเพื่อการสอบเช่นว่านั้น
 
ข้อ 42 การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความรับผิดชอบของเหรัญญิก
 
ข้อ 43 การเงินของสมาคม เงินสดของสมาคมจะต้องนำไปฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง ในนามของสมาคมโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
ให้มีเงินสดทดรองจ่ายเกี่ยวกับกิจการของสมาคมไม่เกินวงเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในการนี้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบและเก็บรักษาตัวเงิน
การฝากและการถอนเงินจากธนาคารให้อยู่ในอำนาจของนายกสมาคมหรืออุปนายก ร่วมกับเลขาธิการสมาคม หรือเหรัญญิก รวมเป็น 2 คน พร้อมประทับตราหรือตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
 
ข้อ 44 การจ่ายเงินของสมาคม ในการจ่ายเงินของสมาคม ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายหรืออนุมัติจ่ายได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ คือ
  นายกสมาคม มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
  อุปนายกสมาคม มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท
  เลขาธิการสมาคม มีอำนาจสั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
ถ้าหากเกินกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ให้กระทำโดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ของที่ประชุมทุกครั้งไป
ข้อ 45 เงินทุนพิเศษ สมาคมอาจหาเงินทุนพิเศษ เพื่อมาดำเนินการและส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้ โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก และสมาชิกร่วมกันบริจาคหรือกระทำการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และไม่ขัดต่อกฎหมาย