เกี่ยวกับสมาคม
You are here : แนะนำสมาคม > คณะกรรมการ
  คณะกรรมการสมาคม
   
  น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
นายกสมาคม
 
คุณเจริญ รุจิราโสภณ
อุปนายกคนที่ 2
คุณสรรกฤษณ์ เชี่ยวชาญ
รองเลขาธิการ
คุณพรศรี
น.สพ.สว่าง ข้อมงคลอุดม
เหรัญญิก
คุณพลพจน์ ศรีจิฬางกูล
ปฏิคม
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์
ผู้จัดการสมาคม
   
  คุณสุชิน ทวีตั๊งตระกูล
กรรรมการ